תנאי שימוש  והצהרת פרטיות

ברוכים הבאים לאתר "eolaw.com" (להלן: "האתר"), שבבעלות וניהול חברת בונדיה בע"מ, ח.פ. 516551967, כתובת דוא"ל: [email protected].

כל האמור בתנאי שימוש אלו נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

שימוש, כניסה והתחברות לאתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באתר.

בשימוש באתר הינך מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל ותבצע רכישה, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר ו/או להשתמש בשרותיו.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 1. הגדרות
  • "האתר" – אתר האינטרנט u/או עובדיו, נציגיו, הנהלת האתר ו/או החברה ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
  • "המשתמשים" ו/או "הגולשים" ו/או "הלקוחות"– הגולשים באתר ו/או הגולשים אשר ביצעו הזמנה באמצעות האתר, או מי מטעמם.
  • "השירותים" – כל דבר מה אשר מוצע באתר.
 2. הגבלת אחריות האתר
  • המידע באתר, ניתן AS IS ואיננו מתחייבים לדיוקם או נכונותם ובוודאי שאינם מהווים חוות דעת מקצועית.
  • לאתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי וכללי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר מקובל. להנהלת האתר שמורה הזכות לא לאשר הזמנות שלא נקלטו באופן תקין במחשביה.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל פעולה לרבות במקרים הבאים: (א) תקלה טכנית אשר מנעה או יכולה לשבש את אופן הגלישה באתר ו/או הזמנת השירות. (ב) פעולות בלתי חוקיות ו/או פעולות העומדות בניגוד לתקנון זה על פי שיקול דעתה של הנהלת האתר. (ג) בכל מקרה שבו ארעה טעות בפרטים המתפרסמים ,לרבות טעות במחיר או הימצאות המוצר במלאי.
  • האתר ו/או מי מטעמו, יהיו רשאים להפסיק פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת, ואין התחייבות כלשהי לזמינות האתר.
  • הנהלת האתר רשאית לשנות את תקנון האתר ע"פ שיקול דעתה וכל שינוי יהיה מחייב מיום פרסומו.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה זכות לשנות מחירים באתר על פי שיקול דעתה.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר.
  • האתר ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לתקלות הנובעות מחבלת סייבר, כוח עליון, תקלה מכוונת/בלתי מכוונת, פעולת איבה, מלחמה, פעולת טרור, אסונות טבע, תקלות בחברות סליקת האשראי, וכל סיבה כזו או אחרת שאינה בעקבות או כתוצאה מפעילות האתר, הן במעשה והן במחדל.
  • האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין בקישורים אלה ללמד על תוכנם או מהימנותם של אתרי האינטרנט האחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או שירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים.
  • האתר אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות לתכנים ו/או זמינות שירותי האתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות, לתכנים שנמסרו לפרסום).
  • האתר לא יהיה אחראי לנזק ישיר או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות בעל המקצוע.
  • האתר הינו גורם מתווך בין מזמין השירות לנותן השירות בלבד.
  • יכול להיות שלחלק מהמדינות יש חובה להחזיק רישיון על מנת ליתן שירות מסוגים מסוימים. חובה על כל לקוח המבקש לקבל שירות לבדוק קיום הרישיון ו/או אישור עבודה ו/או כל אישור אחר הדרוש על פי החוק ואין האתר נושא בכל אחריות לקיומם.
  • דירוג נותני השירות ותוכן חוות הדעת מפורסמים על ידי צדדים שלישיים שאינם האתר והאתר לא נושא בכל אחריות לתכנים אלו. החברה אינה אחראית לדיוקם, אמינותם או מהימנותם של תכנים אלו.
  • האתר לא מתחייב לסדר או תדירות הצגת נותני השירות. סדר הופעת נותני השירות בתוצאות החיפוש של הלקוח יושפע מהדירוגים שיקבל מהלקוחות. יודגש, כי הדירוג לא מהווה גורם בלעדי לסדר.
  • הלקוח מתחייב לעמוד במלוא התשלומים לנותן השירות לפי דין, כנגד חשבונית מס ו/או קבלה ו/או תלוש משכורת, הכל בהתאם להסכם בין הלקוח לנותן השירות וכל דין.
 3. בעלות בקניין הרוחני
  • כל הזכויות ו/או הקניין הרוחני המתפרסם באתר הינם בבעלות האתר ובעליו ומוגנים על-פי כל דין, לרבות תמונות, חשבונות, כותרות, קוד מחשב, נושא, אובייקטים, תווים, שמות, סיפורים, דיאלוגים, משפטי מפתח, מיקומים, רעיונות, מצגים אמנותיים, אנימציות, צלילים, יצירות מוסיקליות, אפקטים של תמונה ושמע, שיטות תפעול, רשימות לקוחות, פילוח שוק, רשימות משתמשים, גרפיקה, וכדומה.
  • חזקה שהתכנים באתר הינם בבעלותו הבלעדית של האתר, אלא אם שויכו ללוגו או לסימן מסחרי של אחר.
  • כל העתקה, צילום, תרגום, אחסון במאגר מידע, שידור או קליטה בכל דרך אחרת, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, כולו או מקצתו, ו/או יצירת יצירה נגזרת מן התכנים אסורים בהחלט, ומהווים, בין היתר, עבירה פלילית, עוולה אזרחית וחוזית.
  • אין בסימני המסחר של החברות המסחריות אשר מופיעים באתר כדי להעיד על זיקה כלשהי בין האתר לבין בעלי הסימן.
 4. רישיון שימוש מוגבל
  • בכפוף לציות לתנאי התקנון, ניתן לך רישיון שימוש מוגבל בשירותי האתר.
  • השימוש בשירותי האתר הינו לצרכים אישיים בלבד.
  • ככל שהנך מתקשר עם האתר עבור אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי ההתקשרות.
  • לאתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת השירותים על ידי המשתמש, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש ו/או שהמשתמש אינו עומד בתנאיי ו/או כללי השימוש באתר, ו/או שחל כישלון מחשובי בביצוע העסקה ו/או לא התבצע שיחה עם נציג מטעם האתר לאימות הפרטים ו/או על-פי כל דין מקובל אחר.
  • האתר ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים לשמור על מידע שהוזן לאתר על ידך, האחריות לשמירת התכנים ולגיבויים מוטלת עליך בלבד.
  • חל איסור מוחלט לבצע סריקה רובוטית של האתר.
  • הנך מתחייב למסור לאתר ו/או למי מטעמו, מידע נכון ולא להטעות, להתחזות, להשמיץ, לפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין.
 5. מדיניות פרטיות
  • הנך מאשר בזאת לאתר ו/או מי מטעמו לשלוח הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982 בנושאי האתר ובכל נושא אחר. אם אינך מעוניין במשלוח דברי פרסום אנא שלח הודעה לכתובת המייל המפורטת בהסכם זה, כי אינך מעוניין בקבלת הודעות.
  • מובהר בזאת, כי האתר רשאי להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים ו/או לצורך התאמת השירות.
  • האתר יעביר כל מידע הנמסר לו לרשות המוסמכת על-פי חוק, ככל ויידרש או ככל ותוטל עליו חובה על-פי דין.
  • בעת השימוש באתר, עשוי האתר לאסוף אודותיך מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שמך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר טלפון וכד') וכן מידע לא פרטי(כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד).
  • האתר יעשה שימוש במידע הנאסף בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות:
   • אפשור חוויה מותאמת אישית למשתמש.
   • שיפור האתר או השירות, לדוגמה אנחנו עשויים להשתמש במשוב מהמשתמשים.
   • טיפול במחלוקות.
   • טיפול בבעיות טכניות.
   • שליחת מיילים תקופתיים במידה והמשתמש בחר לקבל אותם.
   • פיקוח על קיום תנאי שימוש אלו והגנה על זכויות החברה.
   • כל פעולה אחרת המותרת לחברה לפי כל דין.
  • הנך נותן בזאת לאתר אישור להחזיק את המידע שמסופק על ידך במאגר המידע של האתר, לצורך משלוח הצעות שיווקיות עבור האתר ו/או אחרים.
  • בחירה בכפתור "צור קשר" ולאחריו מילוי פרטי הלקוח הנדרשים (לרבות שם, ומספר טלפון וכו') בשדות הרלוונטיים תאפשר לחברה ליצור קשר ישיר עם הלקוח באמצעות הפרטים המוזכרים לעיל.
  • האתר עושה מאמצים רבים לשמירת ואבטחת המידע אך אינו יכול להבטיח בוודאות כי המידע יהיה חסין ולא ייחשף לגישה בלתי מורשית. על ידי שימוש באתר הנך מאשר כי הנך מודע למגבלות אלו ומסכים לשימוש באתר.
  • המשתמש רשאי בכל שלב להגיש בקשה למחיקת חשבונו הפרטי מהאתר על ידי שליחת מייל לכתובת הדוא"ל הרשומה לעיל. אולם, ידוע למשתמש כי מחיקת החשבון לא תמחק באופן אוטומטי את פרטיו ממאגר המידע של החברה ולחברה יש את הזכות לעשות שימוש בפרטי המשתמש וזאת בהתאם לחוק, כך גם לשמור היסטוריית רכישות.
  • ידוע לך, כי האתר משתמש בקבצי "עוגייה" (cookies) וזאת על מנת שיוכל לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש, לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך בו, על ביצועי האתר, ולשפר את חווית השימוש שלך. מדובר במידע שאינו חושף את זהותך, ונעשה באופן אוטומטי על ידי איסוף נתונים המסודרים ברשומות האתר ("לוגים").
 6. עדכון תנאי ההתקשרות
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את התנאים האמורים לעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי ליתן הודעה מראש.
  • כל שינוי יחייב ממועד פרסומו באתר.
 7. שיפוי
  • הנך מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו ומי מטעמו בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרתך את תנאי שימוש אלו או הדין.
  • במידה ותפר את תנאי השימוש אלו או החוק, יהא האתר זכאי לחשוף את שמך ואת פרטיך הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 8. מקום השיפוט
  • כל מחלוקת בין הגולש/משתמש/רוכש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב ומרכז בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.
דילוג לתוכן